Obowiazki pracodawcy i pracownika w razie wypadku przy pracy

kasa fiskalna posnetPosnet MOBILE EU - przenośne kasy fiskalne Polkas Kraków

Razem z prawem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w istocie minimalnych wymagań, dotyczących zaufania oraz higieny pracy, połączonych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy właściciel, w którego zakładzie stosowane są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, odpowiedzialny jest do utworzenia odpowiedniego dokumentu, o jakim mowa w produkcie prawnym.

Explosion protection documents to tekst zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady zachowania w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz pobiera na pracodawcę szereg obowiązków, jakich pragnie dokonać, by zmniejszyć ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest odpowiedzialny do: - zapobiegania dokonywaniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, by zapewnić ochronę działania i zdrowia pracowników.

Pan musi dać i określić środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed początkiem musi liczyć opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych technologii, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto należy w tle pracy wydzielić odpowiednie przestrzenie w dziedzin zagrożenia wybuchowego i określić stopień prawdopodobieństwa stanięcia w nich eksplozji. Pracodawca jest przymuszony do dania odpowiednich środków bezpieczeństwa danych w rozporządzeniu. Dokument powinien stanowić przygotowany przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego miejsca pracy. Niebezpieczne stanowiska winnym być dosyć oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym obramowaniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca zobowiązuje się do dania ewakuacji w pozycji, gdy trafi do zagrożenia.